ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ครั้งที่ 24

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 24  ตามระเบียบวาระ อาทิ         – ความก้าวหน้าเรื่อง Visiting Professor ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board เพื่อเตรียมการในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยการพัฒนางานวิจัยด้านผู้สูงอายุกับเครือข่ายต่างประเทศ         – รายงานการติดตาม ตรวจสอบ…

ทรงบาตรปีใหม่ 2563

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 06.54 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป จากวัดหัวลำโพง วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร และวัดพระยายัง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2563 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่แก่บุคลากรสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี