โครงการ Big Cleaning Day

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดโครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “Big Cleaning Day เพื่อพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒” ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และกิ่งไม้ บริเวณแนวรั้ว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี  โดยมีการทำความสะอาดบริเวณแนวรั้วสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย สถานเสาวภา และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์และถนนพระรามที่ 4 เพื่อให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเสียสละเพื่อองค์กร ร่วมกัน