งานเสวนา Communities Make the Difference

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน จัดงานเสวนา Communities Make The Difference เพื่อยุติการตีตราและเลือกปฎิบัติในการให้บริการด้านเอชไอวีต่อชุมชนหญิงข้ามเพศ โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์มอบช่อดอกไม้แก่ เปีย อะลอนโซ วูร์ทซบาค นางงามจักรวาลปี 2558 ซึ่งดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จากข้อมูลทั่วโลกของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติในปี 2559 หญิงข้ามเพศจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างสูงจากเอชไอวี ในประเทศไทยมีรายงานว่าการให้บริการสุขภาพยังขาดความละเอียดอ่อนต่อกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนยังมีทัศนคติเชิงลบในเรื่องเอชไอวีและต่อตัวผู้มารับบริการที่เป็นคนข้ามเพศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จว่า คลินิกคนข้ามเพศ ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ประสบความสำเร็จในการให้บริการตรวจเอชไอวีและสุขภาพทางเพศอื่นๆ แก่คนข้ามเพศกว่า…