การประชุมผู้บริการสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

การประชุมผู้บริหารสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้แทนสภากาชาดไทย จำนวน 6 คน ร่วมการประชุมผู้บริหารสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมประจำปีครั้งนี้ ผู้นำบรรดาประเทศสมาชิกจะหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางขยายความร่วมมือของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายการสร้างพันธมิตร 1,000 ล้านคนเพื่อการคืนสู่สภาพเดิม (1BC and the Asian Coalition for Resilience) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคำมั่นต่อ Manila Call for Action และเป้าหมายระดับภูมิภาค การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การโยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการเตรียมการเพื่อการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นอกจากนี้ มีการหารือถึงการรับมือภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยในปี…