Stem Cell Virtual Run 2019

ชวนวิ่งต่อชีวิต ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 2 ล้าน ก.ม. = 2 ล้านบาท

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพสเต็มเซลล์ แถลงข่าวจัดกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต…ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562  ชวนผู้สนใจวิ่งสะสมระยะทางให้ได้  2 ล้านกิโลเมตร เท่ากับ 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้จัดตั้งโครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai National Stem Cell Donor Registry) ตั้งแต่ปี 2544 โดยแพทยสภา ได้ประกาศเป็นข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในราชกิจจานุเบกษากำหนด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 โดยมอบให้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย และตรวจคัดกรองเนื้อเยื่อ HLA  ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น…