วันคล้ายวันสถาปนาอาสากาชาด ครบ 79 ปี

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานโอกาสให้ นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด เข้าเฝ้าถวายเอกสารอาสาสาร จากนั้นประทานเข็มที่ระลึกแก่ นางอรุณศรี อุทิศานนท์ ผู้แทนอาสากาชาด และ ประทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิรา ล่ำซำ ผู้แทนอาสากาชาด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีพระเมตตาแก่พสกนิกร โปรดให้อาสากาชาด นำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญ และ พระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย…