เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” โดยมี นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงประชาชน อาสาสมัคร และจิตอาสา เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดเผยว่า “ด้วยวาระที่สภากาชาดไทย ครบรอบ 126…

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 20 ตามระเบียบวาระ อาทิ          – คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล          – คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล…