ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึก อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นบนลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมเฉลิม พรมมาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ในนามผู้แทนประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี พันเจริญ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนิสิตแพทย์ณัฐภัทร อนุดวง…