ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

         ประเทศไทย มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียน กล่าวคือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดเป็นผู้สูงวัยและจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ในอีก10 ปีข้างหน้า ด้วยเพราะผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น ต่างจากอัตราการเกิดที่ลดลง และด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้หลายครอบครัววางแผนคุ้มกำเนิดเพื่อสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ คนวัยหนุ่มสาวออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้สูงอายุบางคนต้องอยู่บ้านตามลำพัง อีกทั้งบางรายยังไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหรือช่วนเหลือตนเองได้ จนเกิดเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ          นอกจากนี้การให้บริการผู้สูงอายุหลายสถานพยาบาลในแต่ละพื้นที่ ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ ทำให้ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการดูแลรักษา จนไปสู่รูปแบบบริการที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการทำงานด้านการดูแลผู้สุงอายุอย่างครบวงจรและสอดรับกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถาวรสอดรับกับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร สภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงมีนโยบายการพัฒนาต้นแบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณชีวิตของประชาชน โดยจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ขึ้น” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารว่า “เทพรัตน์การุญ” และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554     …