UNAIDS มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์

View Post นายมิเชล ซิดิเบ รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จที่โดดเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก UNAIDS ว่าเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในการมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ ผมขอรับใบประกาศเกียรติคุณนี้ในนามของทุกคนที่ทำงานร่วมกันมาทั้งที่สภากาชาดและในชุมชน” – ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค เป็นผู้ตรวจพบเชื้อเอชไอวีรายแรกในประเทศไทยในปีพ.ศ.2528 และเป็นผู้บุกเบิกศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้นำระดับแนวหน้าด้านนวัตกรรมในการดำเนินงานด้านเอชไอวีผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีนให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่คนข้ามเพศแห่งแรกของประเทศไทย โครงการเพร็พพระองค์โสมในการให้ยาเพร็พแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ยังร่วมมือกับศูนย์สุขภาพชุมชนในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) สมาคมฟ้าสีรุ้ง (RSAT) เอ็มพลัส (MPlus) ศูนย์สุขภาพแคร์แมท (CAREMAT) และมูลนิธิซิสเตอร์ (Sister)