ประกาศผลผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2562

คณะกรรมการโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประกาศผลการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2562 จำนวน 27 คน เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัล ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ประเภทมีโรคประจำตัว กลุ่มอายุ  60-69 ปี 1. นางสมลักษณ์        ธนไพศาลกิจ   (รางวัลยอดเยี่ยม)       อายุ 65 ปี 2. นางสุวรรณา           อภิศุภะโชค                                  อายุ 60 ปี 3.นางพรทิพย์           ห่านตระกูล                                  อายุ…