วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี โอกาสนี้ได้ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ยุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 15 ราย จากนั้น มีพระดำรัสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี อีกทั้งยังทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้งชุด “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และเสด็จกลับ กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา…