ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต่อมา เสด็จเข้าห้องโถงชั้นล่าง ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ และเสด็จเข้าห้องทรงงาน ชั้น 2 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้มีอุปการคุณ จำนวน 6 คณะ ได้แก่ (1) หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน และครอบครัว (2) นางส่องศรี สุคนธชาติ และครอบครัว (3) นางนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และคณะ (4) นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ และคณะ (5)…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น 12 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตราย ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิต ครบ 100 ครั้ง โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินและสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ สมทบทุนคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมทบทุนสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สมทบทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์…