ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์อุปถัมภ์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เสด็จไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรี ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2561 ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” หลังจากมีพระดำรัสเปิดงานแล้วทรงจุด “เทียนส่องใจ” และประทานโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น ครอบครัวดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ชมรม/กลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น และผู้สนับสนุนดีเด่น รวม 22 ราย และประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย ต่อมา ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับ U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ ความยาวประมาณ 7 นาที หลังจากนั้น ทรงจุดเทียนจากโคมไฟฟ้า ทรงร่วมขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และ “คำสัญญา” อีกทั้งยังทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมภายในงาน…