คณะผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ สวนลุมพินี

ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งเบิกผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด และผู้ร่วมประกวดร้าน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 21 ราย ผู้ชนะการประกวดว่าวไทยโบราณ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 5 ราย กุลบุตร กุลธิดา รองกุลบุตร และรองกุลธิดา เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 4…