ครอบครัวโชคชัยณรงค์บริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายณรงค์ โชคชัยณรงค์ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อาทิ ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ยากไร้ ค่าเครื่องมือจัดทำกระดูกและเส้นเอ็น ค่าน้ำยาถนอมอวัยวะ เป็นต้น และบริจาคเงิน 1 ล้าน 7 หมื่นบาท เพื่อสมทบทุนซื้อเตียงสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย