สภากาชาดไทย ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาล และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักถึงภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “พยาบาลสภากาชาดไทย  ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า  สืบสายใยพระเมตตา  ปวงประชาสุขภาพดี” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์…