ความร่วมมือเพื่อการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติฯ

คณะผู้แทนจากสภากาชาดไทย ประกอบด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสภากาชาด หัวข้อ ความร่วมมือเพื่อการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ (Red Cross Coalition for Resilience) และการประชุมความร่วมมือสภากาชาดพันธมิตรของสภากาชาดเมียนมา ประจำปี 2561 (MRCS Partnership Meeting 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งการฟื้นคืน ผ่านการโครงการและแผนงานของสภากาชาดเมียนมา และร่วมหารือกำหนดลำดับความสำคัญ ขอบเขต ความสำเร็จ และแนวทางกลยุทธ์ ที่สภากาชาดพันธมิตรสามารถสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเมียนมา ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม M – Gallery กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา