ลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุง เรื่อง การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก ฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Mr. Dev Ratna Dhakhwa เลขาธิการสภากาชาดเนปาล  ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุง เรื่อง รายละเอียดการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล ทดแทนอาคารหลังเดิมที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ปี พ.ศ. 2558  โดยมี นายภควัต  ตันสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาลและ Ms. Noelle Chow ผู้ประสานงานโครงการบริการโลหิตสภากาชาดออสเตรเลีย ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (GAP Nepal Project Coordinator) ร่วมเป็นพยาน ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาลหลังใหม่  เป็นโครงการที่ประชาชนชาวไทยมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวผ่านสภากาชาดไทย มีมูลค่าประมาณ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ…