ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสา

วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสาระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานนำร่อง รวมทั้งร่วมดำเนินภารกิจของอาสายุวกาชาดให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 33 การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้สืบเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. 2560-2561 สำนักงานยุวกาชาดได้ดำเนินการขยายฐานเยาวชนจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเชิงประจักษ์ สามารถนำส่งผลผลิตด้านจิตอาสาได้อย่างเป็นรูปธรรมเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานยุวกาชาด จึงมีนโยบายขยายฐานเยาวชนจิตอาสาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานยุวกาชาดจึงได้นำร่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแห่งแรกโดยได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการดำเนินภารกิจของอาสายุวกาชาดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสา ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 3 ปี จากนั้นจะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นต่อไป    

เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ สปป.ลาว

จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน ประชาชนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 6,000 ราย และมีผู้ได้รับผลกระทบ 13,100 ราย สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดส่งชุดธารน้ำใจ เต็นท์ เรือท้องแบน ยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยตอบสนองภัยพิบัติระดับภูมิภาค (Regional Disaster Response Team : RDRT) ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย ณ สปป.ลาว อีกด้วย ต่อมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์…