เรื่องเล่า…จากบรรเทาทุกข์ ตอน พยาบาลสาธารณภัย สร้างความพร้อมรับภัยพิบัติ

เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเป็นเรื่องของเราทุกคน “หลังเรียนจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย(ปัจจุบัน คือ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก็เข้าบรรจุที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในตำแหน่งพยาบาลสาธารณภัย ถึงปัจจุบันก็ 24 ปีแล้ว เราทำงานทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งจะมีทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิด ขณะเกิดเหตุการณ์ และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีการดูแลทั้งด้านสุขภาพและการช่วยเหลืออื่นๆ เพราะ สิ่งสำคัญของพยาบาลสาธารณภัย คือ ต้องทำได้ทุกอย่าง” “ในสมัยนั้นเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ ต้องไปศึกษาจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ ADPC (Asian Disaster Preparedness Center) เริ่มตั้งแต่ยังเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ จนปัจจุบันงานเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของสภากาชาดไทย ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว สามารถพัฒนาจนเป็นคู่มือภาษาไทยสำหรับประชาชน การ์ตูนและแอนิเมชันเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นที่ภูมิใจว่าตอนนี้เราพัฒนามาถึงจุดนี้ได้แล้ว ความตั้งใจในการทำงานด้านนี้ เพราะเราอยากให้ทุกคนดูแลตนเองได้ เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นพวกเขาต้องช่วยเหลือและดูแลตัวเองก่อนที่หน่วยงานต่าง ๆ จะเข้ามา ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯมีการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติที่หลากหลาย โดยในแต่ละปีจะดูแลชาวบ้านได้ประมาณ 5 ชุมชน และชุมชนติดตามในโครงการการติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งการไปเยี่ยมเหมือนเป็นการไปกระตุ้น ไปทบทวนการปฐมพยาบาล หรือเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยก็ทำให้เขาเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” “ด้วยความที่เป็นพยาบาลสาธารณภัย ต้องเตรียมการทุกอย่างให้ครบ…

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย New South Wales

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย จัดพิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อและวงการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทั้งด้านการตรวจรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งนอกจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังมีการสร้างรูปแบบใหม่ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ และการทำความเข้าใจกับสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์เพื่อการวิจัยด้านเอดส์ (HIV-NAT) ร่วมกับ Professor David Cooper แห่งมหาวิทยาลัย New South Wales และ Professor Joep Lange แห่งมหาวิทยาลัย Amsterdam ตั้งแต่ปี 2539 อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกอีกด้วย

16 มิถุนายน วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่กําเนิดตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ในนาม “โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม” ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย และดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 104 ปี จึงถือให้วันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกำเนิดสถาบัน   สถาบันฯ ได้ปฏิบัติพันธกิจตามเจตนารมณ์ของการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและประเทศชาติ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล และจัดการศึกษาการพยาบาลศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนา วิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประเทศชาติและสภากาชาดไทย   โดยในปีนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 104 ปี วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและอุทิศกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า…