เรื่องเล่า…จากบรรเทาทุกข์ ตอน กาชาดเคียงข้างประชาชนผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทยเคียงข้างประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกช่วงเวลา ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย “เมื่อประมาณ 27 ปีที่แล้ว เราเป็นเพียงเด็กจบใหม่คนหนึ่งที่ได้เข้ามาทำงานที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมาก ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2550 เพื่อให้การทำงานไม่ทับซ้อนกัน จึงเริ่มมีการแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และฝ่ายบริการทางการแพทย์ มีการจัดระบบการจัดการภัยพิบัติออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เริ่มตั้งแต่การเตรียมพร้อมองค์กรและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ ประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น รวมไปถึงการฟื้นฟูในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความขัดแย้ง ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 สภากาชาดไทยถือเป็นหน่วยงานเสริมภาครัฐ ไม่ใช่หน่วยงานหลักในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ปัญหาที่พบบ่อยจึงเป็นเรื่องของการประสานงาน ดังนั้น เราจึงต้องพูดคุยกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าเขามีปัญหาอะไร ลำบากใจหรือไม่ถ้าเราจะลงไปช่วยเหลือ เราต้องยึดคติ I am OK. You are OK. เพราะเราไม่ได้อยากโดดเด่นเกินใคร แต่เราอยากเดินไปพร้อมๆ…