การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในช่วง 10 ปี

นับได้ว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สาธารณภัย อีกทั้งสภาพวิกฤตของโลกได้สะท้อนมายังสถานการณ์สาธารณภัยในประเทศไทย ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบภัยพิบัติต่างๆ  ที่มีแนวโน้มของการเกิดถี่ยิ่งขึ้น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย โดยมีรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งการมอบชุดธารน้ำใจฯ การให้บริการอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน การให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการน้ำดื่มสะอาดโดยหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น ในช่วงปี 2550 – 2560 สภากาชาดไทยได้นำเงินบริจาคจากประชาชนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,303,055,985.52 บาท  และจัดลำดับภัยที่ได้ทำการช่วยเหลือมากที่สุด ดังนี้ อันดับที่  1 อุทกภัยและดินถล่ม                       มูลค่ารวม  1,058,422,432.85    บาท อันดับที่  2 ภัยหนาว                                 …

องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561) เวลา 07.00 น. เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทรงวาง  พานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 31 รูป และเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทอดพระเนตรนิทรรศการ “125 ปี สภากาชาดไทย ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” หลังจากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง    เสวยพระกระยาหารเช้า และเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในวันเดียวกันนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบ 125 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ – นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้บริจาคเงิน …