ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07.00 น. ขอเชิญพสกนิกรร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงบาตรพระสงฆ์ 31 รูป พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “125 ปี สภากาชาดไทย ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ บริเวณสถานเสาวภาและอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบ 125 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ – นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้บริจาคเงิน นอกจากนี้ยังมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 และ 2560 เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 2 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ตั้งแต่เวลา 14.30…

“เทพรัตน์การุญ” ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

เทพรัตน์การุญศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ “อาคารเทพรัตนการุญ” สร้างขึ้นเพื่อรองรับประชากรสูงอายุในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการด้านสุขภาพ การรักษา การดูแล การส่งเสริมและการป้องกันโรคครบวงจร เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งรับดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ  60 ปี ขึ้นไป  ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้ รับดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะติดเชื้อ หรือภาวะสมองเสื่อมที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  โดยให้บริการทั้งแบบรายวัน ไป-กลับ จนถึงพักค้าง  24 ชั่วโมง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รายละเอียดเพิ่มเติม