รับสมัครเยาวชนเพื่อร่วมสร้างจิตอาสากับสภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รับสมัครเยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15-30 ปี เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจปลุกจิตอาสาในตัวเอง พร้อมฟังประสบการณ์จากเยาวชนต้นแบบของสภากาชาดไทย และฟังเรื่องราวของผู้ให้สู่ผู้รับ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ดวงตา โลหิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีให้เลือก 4 รอบดังนี้ > วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น. > วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. > วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น.…

สภากาชาดไทยเผยความสำเร็จ 4 ภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติที่เคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนานและในโอกาส 125 ปีสภากาชาดไทย ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 จึงจัดงาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยได้พบปะกับสื่อมวลชนและชี้แจงแนวทางดำเนินงานของสภากาชาดไทย ที่มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการให้และจิตอาสา คำนึงถึงประโยชน์สุขของคนในชาติ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” นอกจากนี้ ยังถือโอกาสขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนและสภากาชาดไทยทั้ง 25 หน่วยงานในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางการส่งข่าวสารไปยังสาธารณชนแบบบูรณาการเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการกล่าวสรุปถึงความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจทั้ง…

สาระน่ารู้เรื่อง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สัตว์นำโรค คิดว่าสุนัขและแมวเท่านั้นที่แพร่เชื้อสู่คนได้ จริง ๆ แล้ว…สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคและแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกัน แม้แต่ ลิง หนู และกระต่าย อย่างไรก็ดีในกรณีของหนูและกระต่าย เมื่อติดเชื้อและเกิดโรค ความสามารถในการแพร่กระจายโรคในหมู่พวกเดียวกันเองต่ำมาก และไม่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการแพร่โรค แค่ถ้าคนถูกหนูหรือกระต่ายกัดให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป การตรวจหาเชื้อในสมองสัตว์ จะช่วยตัดสินได้เด็ดขาดว่า ควรต้องการรักษาแก่คนที่ถูกกัดหรือไม่ อนึ่ง ระยะเวลา 10 วันที่ใช้ในการจับแยกและกักขังเพื่อดูอาการว่าเป็นบ้าหรือไม่ ใช้ได้กับสุนัขและแมวเท่านั้น คิดว่าลูกสุนัขและแมว ไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า จริง ๆ แล้ว…สุนัขและแมวอายุเท่าใดก็ตามแพร่โรคได้ แม้จะมีอายุเพียง 1 เดือน คิดว่าสุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น จริง ๆ แล้ว…เป็นได้ทุกฤดูกาล ฉะนั้นการฉีดวัคซีนในสัตว์ไม่จำเป็นต้องรอฤดูกาล และคนเมื่อถูกกัดไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม ต้องได้รับการฉีดยาป้องกัน คิดว่าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดโดยอาการของสัตว์ปกติดี ก็ไม่น่าจะเป็นบ้า จริง ๆ แล้ว…สุนัขและแมวสามารถแพร่เชื้อโรคได้ถึง 10 วันก่อนจะแสดงอาการ หากถูกสุนัขหรือแมวกัด…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 18 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศยนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศยนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง อีกทั้งพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและผู้บริจาคอวัยวะ ที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางรตา ณ กาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท…