จากผู้ให้สู่ผู้รับ

null

โลหิตได้รับบริจาค

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB
null

โลหิตที่ยังต้องการ

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB

(จำนวนยูนิต) ข้อมูล ณ 27 ตุลาคม 2562

null

บริจาคดวงตา

0
ผู้รอรับดวงตา
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2512 – ก.ย. 2562

0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ก.ย. 2562

null

บริจาคอวัยวะ

0
ผู้รออวัยวะ
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2537 – ก.ย. 2562

0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.ย. 2562

จากผู้ให้สู่ผู้รับ

null

โลหิตได้รับบริจาค

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB
null

โลหิตที่ยังต้องการ

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB

(จำนวนยูนิต) ข้อมูล ณ 27 ตุลาคม 2562

null

บริจาคดวงตา

0
ผู้รอรับดวงตา
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2512 – ก.ย. 2562

0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ก.ย. 2562

null

บริจาคอวัยวะ

0
ผู้รออวัยวะ
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2537 – ก.ย. 2562

0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.ย. 2562