บริจาคเงิน

บริจาคเงิน
 • สิทธิประโยชน์พิเศษจากการบริจาค

  นอกจากเป็นกุศลบุญของผู้บริจาคแล้ว สภากาชาดไทยยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ท่าน ดังนี้

  บริจาคเงินหรือสิ่งของ สิทธิที่จะได้รับ
  40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) ได้รับสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์ 1 ท่าน
  300,000 บาท (สามแสนบาท) ได้รับพระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 จำนวน 1 ท่าน หรือได้รับสิทธิสมาชิก กิตติมศักดิ์
  600,000 บาท (หกแสนบาท) ได้รับพระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 1 ท่าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หรือได้รับสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์

  ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย

  1. ได้รับลดหย่อนค่าห้อง 20 % และค่าบริการ 20 % ของ อัตราที่กำหนด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของสภากาชาดไทย และได้รับลดหย่อน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  2. ประดับเข็มได้ทั่วไป และประดับเข็มเข้าชมงานกาชาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตู
  3. กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ไม่ว่าประเภทใด ทั้งสามีและภรรยา บุตรธิดาของท่าน ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับสิทธิตามข้อ 1 ด้วยเช่นกัน
 • กรุณาเลือกรูปแบบการบริจาคเงิน
  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  พิมพ์แบบฟอร์มการบริจาคเงิน(เพื่อนำไปชำระเงินทางธนาคาร)

  SCBInet