เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” พัดถล่มเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยในด้านความเข้มแข็งของชุมชน ในการรับมือกับภัยพิบัติและสภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเลือผู้ประสบภัย ณ พื้นที่หมู่ 13 และ14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยการดูแลของสถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ตำบลแหลมตะลุมพุก ,ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง,ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ และตำบลท่าศาลา…

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยปี 2561

ประโยชน์เพื่อประชาชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ ผลความสำเร็จการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  โดยวัดที่ความสำเร็จจากการดำเนินตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ซึ่งมุ่งสู่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุเป็นผู้รับประโยชน์  และเห็นถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนอีกด้วย ทิศทางความสำเร็จของยุทธศาสตร์การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ในภาพรวมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดมีผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน  3,875,195 คน ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการบริการของสภากาชาดไทย ที่มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรมีความรู้ อีกทั้งยังมีบริการเชิงรุก มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส  ด้านการจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจำนวน  877 ดวง และจัดหาอวัยวะเพื่อทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย จำนวน 590 คน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล มีการดำเนินการจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและจำนวนมากขึ้นทำให้มีโลหิตที่ผ่านการตรวจคุณภาพพร้อมจ่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวน 2,256,934 ยูนิต ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผลการดำเนินงานมากกว่าเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน จำนวน 702,388 ราย  อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนและชุมชนในการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติอีกด้วย  ผลสำเร็จในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามต้นแบบของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย การให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังให้สามารถพัฒนาศักยภาพดูแลตนเองและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสีเขียว การสร้างทีมอาสากาชาดแกนนำเพื่อนำความรู้สู่การปฏิบัติ…

สุขที่ได้ “ให้”

ทำไมเราต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ ต้องซื้อตอนนี้ ในเมื่อเราต่างก็เคยซื้อและใช้อะไรต่าง ๆ ได้ตามสบาย แต่การที่เราก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์ที่มีแต่ผู้ค้ารายย่อย และทุกเจ้าต่างใช้กลยุทธ์เดียวกันในการค้าขาย คือการถ่ายทอดสดบนโซเชียลมีเดียของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อมากที่สุด แม้แต่ผู้ค้ารายใหญ่ก็ไม่พลาดกลยุทธ์ทางการตลาดนี้เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นการกระตุ้นครั้งใหญ่นี้ยังได้สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลบนโลกออนไลน์ ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ รวมถึงปรากฏการณ์ของผู้บริโภคที่ต่างช้อปปิ้งกันอย่างบ้าคลั่ง