เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งถังเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ขาดแคลน

วันที่ 15 กันยายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ที่ได้รับการสนุนจากบริษัท ปตท.โกบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือปตท.จีซี ให้แก่ชาวบ้านสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. 2564 บริษัท ปตท.จีซี ได้สนับสนุนถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปติดตั้งยังโรงเรียนหรือหมู่บ้านที่ขาดแคลนถังเก็บน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งในพื้นที่ 56 จังหวัด จำนวน 600 ถัง และในปีพ.ศ. 2565 บริษัท ปตท.จีซีจะสนับสนุนถังเก็บน้ำอีกจำนวน 400 ถัง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดจะนำไปดำเนินการติดตั้งต่อไป

ถุงยังชีพการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.40 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอหนองบัว นางนันท์นภัส ธีรางกูร นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว และคณะ เพื่อมอบ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีฐานะยากจน ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน 1 ชุด ประกอบด้วย กระเป๋าเป้ ชุดเครื่องเขียน สมุดภาพ สี แบบฝึกหัด เมล็ดพันธุ์ผัก หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยรณรงค์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งนมกล่อง แก้วน้ำ กล่องใส่อาหาร…

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 2564

วันที่ 30​ สิงหาคม​ 2564 นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​จี​รนันท์​ สุท​พัฒน์​แก้ว​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ และ​คณะกรรมการ​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน​เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์​ โดยมี​ นายจำเ​ริญ​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พังงา​ เป็น​ผู้มอบทุนการศึกษา​นักเรียน​ ​เรียนดีแต่ฐานะ​ยากจน​ เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ณ​ ห้องประชุม​เทพทาโร ศาลา​กลางจังหวัดพังงา​ ทุนการศึกษา​ดังกล่าวจัดมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี​ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดพังงา แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท​ และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท​ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท​ โดยมี​ ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดพังงา และนางสาวสุวิภา​ ตั้ง​ก่อสกุล​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต​ ระนอง เป็นผู้รับมอบทุนดังกล่าว

มอบบ้านอำเภอรัตภูมิ

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 3 อำเภอ

วันที่ 26 ส.ค.64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่น ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ภายใต้โครงการ “บ้านกาชาดแห่งความสุข The Red Cross House of Happiness” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ จำนวน 1 หลัง     อำเภอจะนะ จำนวน 1 หลัง     อำเภอสิงหนคร จำนวน 2 หลัง

มอบสิ่งของโรงพยาบาลสนาม นครศรีธรรมราช

สภากาชาดไทยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบชุดสุขอนามัย จำนวน  120 ชุด และน้ำยาทำความสะอาดพื้น (2 ลิตร/ขวด) จำนวน 60 ขวด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดตั้ง จำนวน 2 แห่ง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางขัน จำนวน 60 เตียง และ ณ โรงเรียนบางขันวิทยา จำนวน  60 เตียง กำหนดเปิดบริการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นได้ส่งมอบผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ที่นอน จำนวน 20 หลัง ชุดสุขอนามัย จำนวน  20…

มอบชุดธารน้ำใจชุมชนริมทางรถไฟ

สภากาชาดไทยส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

สภากาชาดไทย ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รอเตียง วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนางสาวอัญชลี พรประสาทผล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 23 ชุด พร้อมแอลกอฮอล์เจล 23 หลอด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 46 ชิ้น ส่งมอบให้กับชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รอเตียง ณ ลานกีฬาชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พร้อมสำรวจความต้องการจำเป็น เพื่อส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่ ปรอทวัดไข้ จำนวน 30 อัน หน้ากากอนามัย surgical mask ถุงมือ…

สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์โรงงานระเบิด

สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบหน้ากาก N95 จำนวน 400 ชุด ให้แก่นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี สมุทรปราการ และส่งมอบชุดสุขอนามัย จำนวน 200 ชุด ให้แก่นายชะโอด รุ่งเรือง นายก อบต.บางพลีใหญ่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในจังหวัดสมุทรปราการระเบิด

ช่วยโรงงานระเบิด

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงงานระเบิดที่อำเภอบางพลี

จากสถานการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่ง 6 กรกฎาคม 2564 สภากาชาดไทย นำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ได้มอบชุดสุขอนามัย (Hygiene Kits) จำนวน 300 ชุด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท แก่ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พักพิง อบต. บางพลีใหญ่ และศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเร่งพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 บางกะปิ ช่วยผู้กักตน 14 วัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นพับและโปสเตอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน 14 วัน โดยมี นางสาวปิยะนุช ดวงกางใต้ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 35 บางกะปิ ได้สำรวจความต้องการและร้องขอผ่านระบบ “App พ้นภัย” มายังสภากาชาดไทย และเตรียมปูพรมนำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในเร็ว ๆ นี้ โอกาสนี้ทีมงานสภากาชาดไทยและทีมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 35 บางกะปิ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้ที่กักตน 14 วัน ณ แฟลตคลองจั่น 9 จำนวน 2 ครอบครัว และชุมชนร่วมกันสร้าง…

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

อสส. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชิวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้กักกันตน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ประธานชุมชน และอสส. นำไปช่วยเหลือผู้กักกันโรคที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ชุมชนลำสาลี ตลาดบางกะปิ ชุมชนลำสาลีพัฒนา และแฟลตคลองจั่นที่ 27 รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากทีมพยาบาลเชิงรุกประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก รวมทั้งสิ้น 52 ชุด โดยการขอรับชุดธารน้ำใจฯ ดังกล่าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ส่งคำร้องผ่านระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย