แจ้งย้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุกรรม อาคาร ภปร ชั้น 11

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งแผนการย้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุกรรม จากเดิมที่ อาคาร ภปร ชั้น 11 ย้ายไป อาคาร ส.ธ. ชั้น 13 และชั้น 14 ผู้ป่วยจักษุกรรมลงทะเบียนที่จุดผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โดยจะปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 โดยจะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อตอบรับนโยบายการบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4000

“เทพรัตน์การุญ” ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

เทพรัตน์การุญศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ “อาคารเทพรัตนการุญ” สร้างขึ้นเพื่อรองรับประชากรสูงอายุในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้บริการด้านสุขภาพ การรักษา การดูแล การส่งเสริมและการป้องกันโรคครบวงจร เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งรับดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ  60 ปี ขึ้นไป  ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้ รับดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะติดเชื้อ หรือภาวะสมองเสื่อมที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  โดยให้บริการทั้งแบบรายวัน ไป-กลับ จนถึงพักค้าง  24 ชั่วโมง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รายละเอียดเพิ่มเติม