ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ได้จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2561-2570 ปรัชญาสถาบัน: บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์และเป็นที่พึ่งของสังคม ปณิธานสถาบัน: มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เอกลักษณ์สถาบัน: เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนำด้านการพยาบาล อัตลักษณ์บัณฑิต: มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล…

องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561) เวลา 07.00 น. เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทรงวาง  พานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 31 รูป และเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทอดพระเนตรนิทรรศการ “125 ปี สภากาชาดไทย ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” หลังจากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง    เสวยพระกระยาหารเช้า และเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในวันเดียวกันนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบ 125 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ – นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้บริจาคเงิน …

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 18 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศยนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศยนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง อีกทั้งพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและผู้บริจาคอวัยวะ ที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางรตา ณ กาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท…

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ในการนี้ได้ทอดพระเนตรประวัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9 มีระเบียบวาระต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน, แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบัน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ, การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา, การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถือกำเนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ปัจจุบันมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย…

พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมี พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ108 ครั้ง จำนวน 12 รูป ผู้บริจาคโลหิตครบ…

พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 รวม 7 จังหวัด  จำนวนทั้งสิ้น 546 ราย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย , ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ มีผู้บริจาคโลหิต ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  และสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจำปี 2559-2560  ของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4  รวม 7 จังหวัด ได้แก่…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

    วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2561 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี อันมีใจความว่า ปี 2560 ที่ผ่านมาเราก็ทบทวนดูว่าได้ทำงานหลายอย่างเพื่อสภากาชาด ซึ่งเป็นองค์การที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตกทุกข์ได้ยาก เจ็บป่วย และทำมาหลายปี   ในปีนี้ก็ได้ทำงานที่สภากาชาดครบ 40 ปี ต้องรีบฉลอง เพราะไม่ทราบว่าจะทำงานได้ถึง 50 ปีหรือเปล่า คิดว่าใน 40 ปีก็พยายามทำดีที่สุด ให้กิจการของสภากาชาดเจริญก้าวหน้า ก็เหมือนกับทุกๆ ท่าน…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่1/2560

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการและกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องโถงชั้นล่าง พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) นางสาวศรีศักดิ์ เสสะเวช และคณะ (2) นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ และคณะ (3) นายเฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการมูลนิธิแมคแฮปปี้ แฟมิลี่ และคณะ (4) นายไพศาล คดีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท พีรธร ไดนามิค…