ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องไซโคลตรอน การดำเนินงานของศูนย์โปรตอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และทรงกดปุ่มไฟฟ้านำเครื่องไซโคลตรอนเข้าสู่ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรการติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน นิทรรศการความเป็นมาการทำงานของศูนย์ฯ และส่วนประกอบของเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 12 โซน B และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอรสา อารยพัฒน์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท…

ทรงบาตร เนื่องในวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.39 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)  โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบัน…

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึก อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นบนลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมเฉลิม พรมมาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ในนามผู้แทนประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี พันเจริญ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนิสิตแพทย์ณัฐภัทร อนุดวง…

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 2 คณะ ดังนี้ คณะที่ 1 นายสวัสดิ์ โชติพานิช และครอบครัว คณะที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ต่อมา…

ทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 07.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 32 รูป ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี   สภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้นในต้นรัตนโกสินทรศก 112 (พ.ศ. 2436) ขณะนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์สยาม” เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ และส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่ทว่าไม่มีองค์กรการกุศลใดๆ ให้ความช่วยเหลือและให้การพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เห็นว่าสตรีชาวสยามสามารถมีบทบาทสนับสนุนช่วยเหลือเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสงครามได้ จึงชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัคร และได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ขอให้ทรงนำความขึ้น กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 332

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตราย ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ สมทบทุนเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ…

ทรงเป็นประธานเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52” (The 52nd Diplomatic Red Cross Bazaar) จัดโดย สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ มิสซิสอนิต้า รุสดิ ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562  ภริยาเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มิสซิสพัน เผิง รองประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562 ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มิสซิสดาติน แคททิรีน่า ประธานจัดทำสลากคณะภริยาทูต ประจำปี 2562 ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการรอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตจากประเทศต่างๆ…

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ครบรอบ 97 ปี โอกาสนี้ได้ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ยุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 15 ราย จากนั้น มีพระดำรัสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี อีกทั้งยังทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้งชุด “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และเสด็จกลับ กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา…

ทรงเปิดอาคารเกษตรเมธี จ.ลำพูน แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

วันที่ 24 มกราคม 2562 สมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโครงการพัฒนา​คุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเกษตรเมธี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ ตามที่ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรในโรงเรียน รวมทั้งเป็นที่เป็นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด “เกษตรเมธี ๙ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาจารย์วิทยา ญาณจินดา ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณต่อสำนักงานอาสากาชาด ร่วมกันสร้างขึ้น