เรื่องเล่า…จากบรรเทาทุกข์ ตอน พยาบาลสาธารณภัย สร้างความพร้อมรับภัยพิบัติ

เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเป็นเรื่องของเราทุกคน “หลังเรียนจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย(ปัจจุบัน คือ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก็เข้าบรรจุที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในตำแหน่งพยาบาลสาธารณภัย ถึงปัจจุบันก็ 24 ปีแล้ว เราทำงานทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งจะมีทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิด ขณะเกิดเหตุการณ์ และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีการดูแลทั้งด้านสุขภาพและการช่วยเหลืออื่นๆ เพราะ สิ่งสำคัญของพยาบาลสาธารณภัย คือ ต้องทำได้ทุกอย่าง” “ในสมัยนั้นเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ ต้องไปศึกษาจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ ADPC (Asian Disaster Preparedness Center) เริ่มตั้งแต่ยังเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ จนปัจจุบันงานเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของสภากาชาดไทย ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว สามารถพัฒนาจนเป็นคู่มือภาษาไทยสำหรับประชาชน การ์ตูนและแอนิเมชันเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นที่ภูมิใจว่าตอนนี้เราพัฒนามาถึงจุดนี้ได้แล้ว ความตั้งใจในการทำงานด้านนี้ เพราะเราอยากให้ทุกคนดูแลตนเองได้ เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นพวกเขาต้องช่วยเหลือและดูแลตัวเองก่อนที่หน่วยงานต่าง ๆ จะเข้ามา ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯมีการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติที่หลากหลาย โดยในแต่ละปีจะดูแลชาวบ้านได้ประมาณ 5 ชุมชน และชุมชนติดตามในโครงการการติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งการไปเยี่ยมเหมือนเป็นการไปกระตุ้น ไปทบทวนการปฐมพยาบาล หรือเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยก็ทำให้เขาเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” “ด้วยความที่เป็นพยาบาลสาธารณภัย ต้องเตรียมการทุกอย่างให้ครบ…

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย New South Wales

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย จัดพิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อและวงการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทั้งด้านการตรวจรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งนอกจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังมีการสร้างรูปแบบใหม่ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ และการทำความเข้าใจกับสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์เพื่อการวิจัยด้านเอดส์ (HIV-NAT) ร่วมกับ Professor David Cooper แห่งมหาวิทยาลัย New South Wales และ Professor Joep Lange แห่งมหาวิทยาลัย Amsterdam ตั้งแต่ปี 2539 อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกอีกด้วย

16 มิถุนายน วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่กําเนิดตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ในนาม “โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม” ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย และดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 104 ปี จึงถือให้วันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกำเนิดสถาบัน   สถาบันฯ ได้ปฏิบัติพันธกิจตามเจตนารมณ์ของการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและประเทศชาติ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล และจัดการศึกษาการพยาบาลศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนา วิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประเทศชาติและสภากาชาดไทย   โดยในปีนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 104 ปี วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและอุทิศกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า…

เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9 เพื่อการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพเลี้ยงดูเด็ก และบุคลากรของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) (Child Care Training Program) ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลเด็กที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เหมาะสมตามวัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยากรจากภายนอก ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีใจรักเด็กและเจตคติที่ดีต่อเด็ก ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก หรือความผิดที่ได้ทำโดยประมาท ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคร้ายแรงต่อการประกอบอาชีพ มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะมีความเป็นผู้ใหญ่พอ มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูเด็ก เอกสารการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง…

เรื่องเล่า…จากบรรเทาทุกข์ ตอน ปากแหว่งเพดานโหว่ (2/2)

โฟลิกไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องปากแหว่งเพดานโหว่ ความพิการทางมือ แต่ลดโอกาสการเกิดความพิการแต่กำเนิดเกือบทุกอย่าง “ตอนหลังเราได้องค์ความรู้มาว่า ความพิการแต่กำเนิดส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม แต่ก็มีบางส่วนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์ เช่น แม่สูบบุหรี่ กินเหล้า กินยาบางตัว ติดเชื้อหัดเยอรมัน แต่เดิมเราคิดว่าถ้าเป็นเรื่องพันธุกรรม ป้องกันไม่ได้ แต่เพิ่งมารู้ว่าทั่วโลกเค้ารู้กันมานานแล้วว่าถึงจะเป็นพันธุกรรมก็ป้องกันได้ ถ้าได้กินวิตามินโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน จนกระทั่งตั้งครรภ์ครบ 3 เดือน วันละ 0.4 มิลลิกรัม จะช่วยลดโอกาสความพิการของลูกได้เกือบครึ่ง เป็นงานวิจัยออกมาแบบนี้ องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำมา 20 กว่าปีแล้ว และเมื่อ10 ปีที่แล้วก็ออกคำแนะนำย้ำมาอีกว่า ทั่วโลกควรจะรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิก ที่อเมริกาบังคับเป็นกฎหมายว่าอาหารที่คนรับประทานทุกวันต้องผสมโฟลิกในปริมาณสูงในระดับที่ถ้าตั้งท้อง ตัวอ่อนจะได้รับโฟลิกสูงด้วยเพื่อไปกดการแสดงออกของพันธุกรรม ทำให้เด็กที่ควรจะพิการ ไม่พิการ แต่ยากตรงที่ต้องกินตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นถ้าไม่บังคับเป็นกฎหมายแล้วทานช้าไป ตัวอ่อนก็พิการไปแล้ว คนอเมริกันเลยได้รับการป้องกันทุกคน และผลจากการบังคับเป็นกฎหมายครบ 20 ปี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าอัตราความพิการแต่กำเนิดของประเทศเขาลดฮวบนะครับ และเขาก็ยังคงยืดหยัดกฎหมายนี้มาตลอด 20 ปี ทุกวันนี้ 80 กว่าประเทศทั่วโลกที่บังคับเป็นกฎหมาย ส่วนประเทศที่ไม่บังคับกฏหมายก็รณรงค์กันอย่างจริงจังแต่ประเทศไทยยังขาดเรื่องนี้ ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนมัยพิทักษ์ก็พยายามผลักดันอย่างเต็มที่มา 10 กว่าปีแล้ว จนกระทั้งเมื่อ…

missingtypeTH

ชื่อเป็นเหมือนตัวแทนของเรา ถ้าตัวอักษร ABO ซึ่งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือดในชื่อหายไป เท่ากับลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยที่หายไปด้วย มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญปลดตัวอักษร ABO จากชื่อภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกันทั่วประเทศ และอีก 34 ประเทศทั่วโลก วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.11 น. #missingtypeTH

ก้าวแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในพิธีสวมหมวก ประจำปี 2560

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล เป็นประเพณีของวิชาชีพการพยาบาลและของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณ์ และเป็นการต้อนรับเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้กำลังก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของพยาบาล รวมทั้งรักในศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของสถาบัน และวิชาชีพการพยาบาล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของสถาบันศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย จำนวน 206 คน ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยและคณะผู้บริหารของสถาบันการพยาบาลฯ ร่วมในพิธี หมวกพยาบาลมีวิวัฒนาการมาจากหมวกของแม่ชีในศาสนาคริสต์ ด้วยวิชาชีพการพยาบาลเริ่มต้นจากการที่ผู้ศรัทธาในพระเจ้ารวมกลุ่มกันทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ต่อมาในสมัยของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (ค.ศ. 1820-1910) ซึ่งเป็นผู้นำทางการพยาบาลชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียง ได้กำหนดให้หมวกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลในโรงเรียนของเธอ ราวปี ค.ศ. 1900 หมวกพยาบาลในประเทศไทย สมัยแรกเป็นผ้าขาวบางคลุมศีรษะ มีลักษณะจีบพองทรงหม้อตาลและรวบผมเข้าไว้ในหมวกทั้งหมด มีกระบังผ้าขาวบางพับขึ้นข้างบนเพื่อดูงามตา และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน สำหรับหมวกพยาบาลสภากาชาดไทยนั้น แต่เดิมเป็นหมวกคลุมทั้งศีรษะ…

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 7

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ณ รัฐสภา

กาชาดรวมพลังจิตอาสา “สร้างฝาย ปันสุข” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กาญจนบุรี

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญเรื่อง การมีจิตอาสา ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม “สภากาชาดไทย” ก็ได้นำเรื่องจิตอาสา มาเป็นภารกิจหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานยุวกาชาด และสำนักงานอาสากาชาด เป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งส่งเสริมและสนับสนุน สร้างจิตสำนึกในงานอาสาสมัครให้เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของกาชาด พร้อมสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักคิดและลงมือทำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดประโยชน์สุข มีจิตใจอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการ “สร้างฝาย ปันสุข” ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมพลังเยาวชนกว่า 200 คน ในการสร้างฝายคอกหมู ฝายหินซ้อน และจัดทำโป่งเทียม พร้อมยิงเมล็ดพันธุ์พืช ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน  โอกาสนี้…

กาชาดสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จังหวัดสตูล

  สภากาชาดไทย ดำเนินการโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ออกหน่วยปีละ 6 จังหวัด ครั้งละ 1 สัปดาห์ เป็นโครงการเชิงรุก เข้าค้นหาผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและนำตัวเข้ารับการผ่าตัด โดยในแต่ละจังหวัดจะผ่าตัดโดยเฉลี่ย 50 รายต่อครั้ง และบางจังหวัดมีจำนวนร้อยกว่าราย  ล่าสุด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำโดย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับแพทย์อาสาสมัคร ได้ออกหน่วยศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญให้แก่ผู่ป่วยที่เข้ารับการรักษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอีกด้วย สภากาชาดไทย ได้รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน โดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิติมินโฟลิก เพื่อป้องกันความพิการของลูกในครรภ์ ซึ่งวิตามินโฟลิก คือ วิตามินบี 9 ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อน ช่วยป้องกันความผิดปกติของเลือด และมีส่วนช่วยในการซ่อมแซม DNA ในเซลล์ ซึ่งหากร่างกายได้รับโฟเลตไม่เพียงพอ ระดับโฟเลตในเซลล์ลดลง การเจริญเติบโตของเซลล์ก็จะหยุดชะงักตามไปด้วย ทำให้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนไม่สมบูรณ์และเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ การรับประทานโฟเลตหรือวิตามินโฟลิกเพียงวันละ 400…