กาชาดชวนคนสุขภาพดี แต่งแฟนซีหนีผีมาให้เลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนสุขภาพดีแต่งแฟนซีแบบผีๆ บริจาคโลหิตในโครงการ “ฮาโลวีน หนีผีมาให้เลือด” ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับปากกา “mummy blood” เป็นที่ระลึก นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันฮาโลวีน (Halloween) ในต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมจัดงานเฉลิมฉลองและร่วมสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน โดยจะแต่งแฟนซีผีในแบบต่างๆ  รวมถึงในประเทศไทย ก็ได้รับเอาวัฒนธรรมมาประยุกต์เพื่อสนุกกับเทศกาลนี้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิต และประชาชนได้มีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จึงได้จัดโครงการ   “ฮาโลวีน หนีผีมาให้เลือด” ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์   เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้โอกาสในเทศกาลนี้ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ภายในงานพบกับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่แต่งแฟนซีผีนานาชาติ…

สภากาชาดไทยจัดงานใหญ่ เชิญคนไทยร่วมวิ่งกระตุกหัวใจไปด้วยกัน

  สภากาชาดไทยถือโอกาสครบรอบ 125 ปี จัดกิจกรรม “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน 1,500 เครื่อง โดยมีเป้าหมาย 125 ล้านบาท เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการนี้ ผ่านทางธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-304670-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 นอกจากนี้สภากาชาดไทย ยังสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาติ ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืนยาว…

สภากาชาดไทย ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาล และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักถึงภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “พยาบาลสภากาชาดไทย  ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า  สืบสายใยพระเมตตา  ปวงประชาสุขภาพดี” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์…

ความร่วมมือเพื่อการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติฯ

คณะผู้แทนจากสภากาชาดไทย ประกอบด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสภากาชาด หัวข้อ ความร่วมมือเพื่อการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ (Red Cross Coalition for Resilience) และการประชุมความร่วมมือสภากาชาดพันธมิตรของสภากาชาดเมียนมา ประจำปี 2561 (MRCS Partnership Meeting 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งการฟื้นคืน ผ่านการโครงการและแผนงานของสภากาชาดเมียนมา และร่วมหารือกำหนดลำดับความสำคัญ ขอบเขต ความสำเร็จ และแนวทางกลยุทธ์ ที่สภากาชาดพันธมิตรสามารถสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเมียนมา ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม M – Gallery กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุง เรื่อง การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก ฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Mr. Dev Ratna Dhakhwa เลขาธิการสภากาชาดเนปาล  ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุง เรื่อง รายละเอียดการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล ทดแทนอาคารหลังเดิมที่เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ปี พ.ศ. 2558  โดยมี นายภควัต  ตันสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาลและ Ms. Noelle Chow ผู้ประสานงานโครงการบริการโลหิตสภากาชาดออสเตรเลีย ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (GAP Nepal Project Coordinator) ร่วมเป็นพยาน ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาลหลังใหม่  เป็นโครงการที่ประชาชนชาวไทยมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวผ่านสภากาชาดไทย มีมูลค่าประมาณ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ…

สภากาชาดไทย รณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561

                    องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันวิจัยร่วมกับองค์การอนามัยโลกในการศึกษาวิจัยด้านพยาธิกำเนิดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้การรักษา ผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เป็นต้นมา ในปีนี้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีก 8 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่…

เรือพระราชทานเวชพาหน์ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะออกให้บริการทางการแพทย์  ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม –17 กุมภาพันธ์ 2498 ที่จังหวัดนนทบุรี และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดปทุมธานี ใน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี…

Young Crenoactive Awards 2018 รางวัลแห่งพลังอาสายุวกาชาด

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.นายเตช  บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้แก่อาสายุวกาชาด ในงาน Young  Crenoactive Awards 2018  ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานยุวกาชาด จัดงาน Young Crenoactive Awards 2018 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาด ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ…

ชวนคนวัยซ่าบริจาคเลือดครั้งแรก รับบัตรคอนเสิร์ต “วัยซ่า ต้องกล้าให้ GIVE BLOOD SAVE A LIFE”

    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ชวนวัยซ่า อายุ  17-25 ปี ร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญกับ คอนเสิร์ต “ วัยซ่า ต้องกล้าให้  GIVE BLOOD SAVE A LIFE ”  ครั้งแรกที่รวมบรรดาเหล่าผู้กล้าวัยซ่าทั้งหลาย ที่จะเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า แล้วเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตครั้งแรก ตั้งแต่วันที่  22 กันยายน –  19  พฤศจิกายน 2561 รับทันที !!! บัตรคอนเสิร์ต ถ้าพร้อมแล้วไปบริจาคเลือด ได้ที่  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ถนนอังรีดูนังต์  และสาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ แล้วมาสนุกสุดมันส์!!! กับพวกเขาเหล่านี้ อะตอม ชนกันต์ Getsunova และ 25 hours วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป…

ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสา

วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสาระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานนำร่อง รวมทั้งร่วมดำเนินภารกิจของอาสายุวกาชาดให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 33 การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้สืบเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. 2560-2561 สำนักงานยุวกาชาดได้ดำเนินการขยายฐานเยาวชนจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเชิงประจักษ์ สามารถนำส่งผลผลิตด้านจิตอาสาได้อย่างเป็นรูปธรรมเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานยุวกาชาด จึงมีนโยบายขยายฐานเยาวชนจิตอาสาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานยุวกาชาดจึงได้นำร่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแห่งแรกโดยได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการดำเนินภารกิจของอาสายุวกาชาดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสา ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 3 ปี จากนั้นจะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นต่อไป