หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาล

สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นในยามคับขัน

  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรปฐมพยาบาล แบบออนไลน์ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม  ให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1,279 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องใน เรื่อง ระบบที่สำคัญต่อชีวิต ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED เรื่อง การสำลัก(Choking)   โดยสำนักงานยุวกาชาดได้จัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน  4 รุ่น  และมีผู้ผ่านการอบรม  1,279 คน รุ่นที่ 1 วันที่  10 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรม 371 คน รุ่นที่ 2 วันที่  16 สิงหาคม 2564 ผ่านการอบรม 388  คน รุ่นที่ 3 วันที่ 18…

อาสายุวกาชาดหนุนทัพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยในด้านมนุษยธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน   นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในหลากหลายรูปแบบ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้นำอาสายุวกาชาด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการในบรรจุชุดธารน้ำใจฯ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รวบรวมอาสายุวกาชาดเป็นจิตอาสาช่วยประสานงานในภารกิจสภากาชาดไทยเปิดรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ คือการระดมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลนหนัก ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2564 โดยมีอาสายุวกาชาดร่วมใจบริจาคโลหิตไปแล้ว จำนวน 571 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564)” นายธัชกร หงษ์วิลัย อาสายุวกาชาด เปิดเผยว่า “ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทยในการได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการร่วมบรรจุสิ่งของในชุดธารน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไป” นางสาวสิรภัทร กาญจนสินิทธ์ อาสายุวกาชาด เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ทำความดีร่วมกับผู้อื่นและได้ร่วมแสดงพลังจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมเราให้ดีขึ้น” นายชูเกียรติ จรัสรุ่งโรจน์ อาสายุวกาชาด เปิดเผยว่า…

อาสายุวกาชาดบริจาคโลหิต

อาสายุวกาชาด จำนวน 103 คน รวมพลังบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ร่วมบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ สำนักงานยุวกาชาดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อฉลอง 99 สู่ 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย โดยรณรงค์ให้อาสายุวกาชาดร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกเดือนจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  อาสายุวกาชาดจะรวมพลังบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด โทร. 0 2252 5002-3 กด  1

ล้านต้นบนแผ่นดิน

“ล้านต้นบนแผ่นดิน” – แพลตฟอร์มนวัตกรรม “ปลูก ปัก รักษา” พื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติ และเฉลิมฉลอง “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” โดยมีเยาวชน อาสายุวกาชาด ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า “วิกฤติภัยธรรมชาติจากสภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาของคนทุกคนที่ต้องร่วมป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเราควรเร่งทำในทันทีก่อนที่วิกฤตินั้นจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ไปมากกว่านี้  “ปลูก ปัก รักษา ล้านต้นบนแผ่นดิน” เป็นโครงการที่จะให้เยาวชน อาสายุวกาชาดและภาคีเครือข่ายที่กระจายในทุกภาคของประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงมือปลูกต้นไม้จริง ต้นอะไรก็ได้ จะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ จะปลูกบนดิน หรือในกระถางก็ได้ หรือบางคนมีต้นไม้อยู่แล้วก็ใช้ได้ แล้วนำต้นไม้ของตนนั้นมาลงทะเบียน ปักหมุดต้นไม้ของตนเองลงบนแพลตฟอร์ม “ล้านต้นบนแผ่นดิน” และเก็บภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้นั้นไว้บนแพลตฟอร์มทุกๆ เดือน เพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นไม้ของเราให้เป็นปอดสำหรับทุกคนต่อไป โครงการนี้ ได้เริ่มต้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ต้นแรกบนแพลตฟอร์มนี้” นางสุนันทา ศรอนุสินกล่าวเพิ่มเติมว่า…

มอบขนมคอนเฟลก

มอบขนมคอนเฟลกเพื่อผู้บริจาคโลหิต ในโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ”

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์  เฟื่องสุวรรณ  ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด บริษัทเพาเวอร์ภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ในนามอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด  และอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ นำขนมคอนเฟลก “สูตรผสมความรัก จากครัว Power Pa” จำนวน 111 ถ้วย มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ” แทนความรักและคำขอบคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ นายธีรศักดิ์ เฟื่องสุวรรณ ยังได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 40 อีกด้วย

กศน. เชียงราย

กศน.เชียงราย ขยายฐานวิทยากรยุวกาชาด สานต่อภารกิจสภากาชาดไทย

  วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 166/ชร.4 ตามโครงการ 99 สู่ 100 ปีสืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ นำบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 แห่ง กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และกศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รวม 99 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้ ใช้รูปแบบค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานยุวกาชาด สำนักงาน…

99 ปียุวกาชาดไทย

27 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

 27 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด    “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย …กิจการยุวกาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นโดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กองอนุกาชาด” “กองยุวกาชาด” และ “สำนักงานยุวกาชาด” ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน   นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาดมีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาดเน้นการอบรมอาสายุวกาชาดให้มีความรู้ ทักษะ สามารถพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ อาสายุวกาชาดยังเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์เรื่องของการบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 99 เรากำลังจะก้าวสู่ ปีที่…

ยุวกาชาดรับมอบน้ำยาอเนกประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดรับมอบน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ รับมอบน้ำยาอเนกประสงค์จากผู้แทนบริษัท บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และ สิ่งของบริจาคจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทธนานันทน์ขนส่ง นำส่งของบริจาคทั้งหมดไปยังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

ยุวกาชาดช่วยน้ำท่วม

อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ช่วยฟื้นฟูหลังอุทกภัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวกชกร สมพันธุ์ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมสำรวจความเสียหาย กศน.ตำบลโพธิ์เสด็จ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยภายหลังน้ำลด ได้ระดมพลังอาสายุวกาชาดในสังกัด ร่วมทำความสะอาด ขัดล้างพื้น จัดเก็บชั้นวางหนังสือ และสิ่งของที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป เพื่อฟื้นฟูสภาพ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เพื่อใช้ทำการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป

รับสมัครนักแสดงจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด เปิดรับสมัครนักแสดงจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักแสดงจิตอาสา ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-70 ปี ร่วมเป็นหนึ่งในละครหน้าประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ เนื่องในโอกาส 100 ปี ยุวกาชาดไทย ผ่านฝีมือผู้กำกับการแสดงระดับประเทศ คุณวินัย ปฐมบูรณ์ ผู้สนใจส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว  ชื่อ–สกุล อายุ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่วนสูง น้ำหนัก รูปถ่ายไม่เกิน 4 รูป (เห็นใบหน้าชัดเจน) ผลงาน ประสบการณ์ด้านการแสดง (ถ้ามี) ข้อความนำเสนอตัวเองด้านอาสาสมัครหรือกิจกรรมกับกาชาด (ถ้ามี) ส่งไปที่ E-mail penprapa.k@redcross.or.th เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.thaircy.redcross.or.th ออดิชั่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ 4 ธันวาคม…