ผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2562

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด  จะจัดการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงวัย และผู้ที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยที่สูงขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคม ได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม และส่งเสริม ผู้สูงวัยที่มีและไม่มีโรคประจำตัว หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ พร้อมทั้งผู้สูงวัยที่ได้รับการคัดเลือกยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ชาย – หญิง  อายุ 60  ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมีโรคและประเภทไม่มีโรค                       2. มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การตัดสิน 1.  คะแนนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ               …

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง =ให้โอกาสผู้ป่วย

เนื่องในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ