ร่วมปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

สภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045–3–04637–0 หรือบริจาคผ่าน SCB EASY App หน้าหลักเลือกเมนู “บริจาค” หน้ารายชื่อมูลนิธิ เลือก “สภากาชาดไทย” หน้ารายละเอียดกดปุ่ม “ร่วมบริจาค” ส่งหลักฐานการโอนเงินมาเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป.ลาว” ส่งเอกสารที่โทรสาร 0 2250 0312 ,0 2652 4440 อีเมล์ pr–fund–rc@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม 0 2256 4440–3 หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664