การบริหารงานของสภากาชาดไทย

การบริหารงานสภากาชาดไทย มีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย มีภารกิจในการควบคุมและกำกับกิจการของสภากาชาดไทย
ประกอบด้วย สภานายก อุปนายกผู้อำนวยการฯ กรรมการ 25 ท่าน และกรรมการผู้แทนภาคเหล่ากาชาดจังหวัด 12 ภาค จำนวน 12 ท่าน มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

รายนามกรรมการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 • นายแผน วรรณเมธี
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
 • ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 • นายบัณฑูร ล่ำซำ
 • ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 • นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • นายวิทยา เวชชาชีวะ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
 • ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ
 • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 • ดร.อภิชัย จันทรเสน
 • ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
 • นายเตช บุนนาค
 • นายสวนิต คงสิริ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
 • นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
 • นายฮาราลด์ ลิงค์
 • นายกลินท์ สารสิน
 • กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 12 ภาค

ประกอบด้วย อุปนายิกาผู้อำนวยการฯ เลขาธิการ เหรัญญิก กรรมการสภากาชาดไทยผู้ได้รับการแต่งตั้งจากอุปนายิกาผู้อำนวยการฯ จำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภากาชาดไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสภากาชาดไทย และให้มีอำนาจในการอนุมัติแทนกรรมการสภากาชาดไทย ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

รายนามกรรมการบริหารสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

จากซ้ายไปขวา

  • นายวิทยา เวชชาชีวะ
  • นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย
  • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย
  • ดร.อภิชัย จันทรเสน
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา (ไม่อยู่ในภาพ)
 • ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ไม่อยู่ในภาพ)

ประกอบด้วย เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิกฯ ผู้อานวยการสำนักงานทุกสำนักงาน มีหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสภากาชาดไทยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ข้อระเบียบ และระเบียบต่างๆ รวมถึงมติคณะกรรมการสภากาชาด และคณะกรรมการบริหารของสภากาชาด และให้มีอำนาจในการอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหาร ในอำนาจต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อระเบียบกรรมการบริหาร และระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยกรรมการบริหาร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประชุมทุกสองสัปดาห์

รายนามกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา

 • นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง
 • นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
 • นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย
 • หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลาง
 • นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร

แถวยืนจากซ้ายไปขวา

 • นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
 • นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
 • นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
 • นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสถานเสาวภา