oim-001

สำนักบริหารระบบกายภาพ มีภารกิจหลักในการควบคุมและสนับสนุนการดำเนินงานดานบริหารจัดการอาคาร  สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน และผังแม่บทของสภากาชาดไทย อีกเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

 

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
สถานที่ติดต่อ: 1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  ชั้น 11
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0 2251 7853-6 ต่อ 2111, 2113
อีเมล : oim@redcross.or.th
เว็บไซต์ :   http://oim.redcross.or.th