สำนักงานกลาง มีหน้าที่ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย รวมทั้งงานพิธีการทางศุลกากร การให้บริการยานพาหนะภายในสภากาชาดไทย กำกับ ดูแลหน่วยงานที่ให้บริการสังคมของสภากาชาดไทย ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย และสถานที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ มีหน่วยงานในสังกัดดำเนินภารกิจ ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง ให้บริการยานพาหนะ บริการด้านพิธีการทางศุลกากร หนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา
  2. ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและเชิงประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย
  3. อาคารสวางคนิเวศ เป็นอาคารต้นแบบที่พักสำหรับผู้สูงอายุสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย มีคุณค่าและพึ่งพาตนเอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

สำนักงานกลาง
1873 ตึกนิลุบล กุลแพทย์   ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4018-22 , 4024
โทรสาร   0 2252 7789
เว็บไซต์ : http://centralb.redcross.or.th

ศูนย์ราชการุณย์ฯ
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ปณ.13 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ 0 3950 1015, 0 3952 1838,
08 7600 0686, 08 1926 2803, 08 9769 2475
โทรสาร  0 3952 1621
อีเมล์ : khaolan@redcross.or.th
เว็บไซต์ : http://khaolan.redcross.or.th/