หน่วยงานภายใน

สภากาชาดไทยประกอบด้วย 14 หน่วยงานภายใน, 6 หน่วยงานชำนัญพิเศษ และ 5 หน่วยงานพิเศษ