128 ปี สภากาชาดไทย

ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ที่ทำลายระบบทางเดินหายใจ สร้างความสูญเสียและคร่าชีวิตประชากรบนโลกนับ 10 ล้านคน ทั้งยังก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก การขยายตัวด้านการลงทุนและสังคมชะงักงัน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ประชาชนเดือดร้อนจากการปิดตัวลงของภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการว่างงาน ภาระหนี้สิน และคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลง

สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรการกุศลระดับชาติที่มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริการทางการแพทย์และสุขอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ โดยสภากาชาดไทยได้ดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ

การบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย

ช่วยแรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

IMG_0193

การบริการโลหิต

อาสายุวกาชาดแจกหน้ากากอนามัย

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สภากาชาดไทยกับโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย

สภากาชาดไทยกับโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย