การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

1. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องตรวจหาเชื้อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นแห่งที่ 9 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto) และระบบ Tele presence จำนวน 1 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

การให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

1. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องตรวจหาเชื้อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นแห่งที่ 9 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto) และระบบ Tele presence จำนวน 1 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

2. การวางมาตรการในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล

2.1 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยปรับเกณฑ์ความเสี่ยงให้ทันต่อเหตุการณ์

2.2 กำหนดจุดคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างชัดเจน แยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจคัดกรองที่คลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ (คลินิก ARI) หากมีความเสี่ยงจะส่งต่อไปที่ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) สำหรับผู้ป่วยในที่ติดโรคโควิด-19 จะมีตึกแยกเฉพาะที่ดำเนินการตามมาตรฐาน เช่น มีห้องตรวจ ห้องพักผู้ป่วยความดันลบ การใส่ชุดป้องกัน โดยได้ทำการรักษาจนกระทั่งผู้ป่วยหายดีและกลับบ้านได้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดหอผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้สงสัยหรือยืนยันโรคอีกด้วย

2.3 บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตแพทย์ และผู้มาใช้บริการ จะต้องผ่านการคัดกรองประวัติและตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าสู่อาคาร โดยติดตั้ง thermoscan บริเวณทางเข้าอาคาร ทำความสะอาดสถานที่และจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

2.4 ลดความแออัดภายในโรงพยาบาล อาทิ ปรับลดจำนวนการให้บริการผู้ป่วย จ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่มีการเลื่อนนัดหรือจ่ายยาทางไปรษณีย์ ปรับการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ จำกัดการเยี่ยมไข้ จำกัดคนเฝ้าไข้ผู้ป่วย การใช้ระบบ telemedicine และ chat bot

2.5 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตนแบบวิถีใหม่ ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากตลอดเวลา ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล งดการพูดคุยระหว่างโดยสารลิฟท์ หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือมีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือเข้ารับการตรวจหาโรคโควิด-19

3. การให้บริการสายด่วนดูแลจิตใจ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการสายด่วนดูแลจิตใจสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองและยืนยันว่าเป็นโรคโควิค-19 โดยทีมงานนักจิตวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 09 6021 3043 และทีมงานนักสังคมสงเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์ 09 6067 7810 ปรึกษาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

แผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ

1. จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน และสถานที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เสื้อสำหรับใส่ป้องกันเวลาผ่าตัด ถุงมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน

สถานที่ให้บริการมีการจัดแบ่งพื้นที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ

2. เดินหน้าพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCOV 19) เพื่อประชาชน

ปัจจุบันแผนการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19 เตรียมทดสอบกับอาสาสมัคร และจะเตรียมการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ควบคู่กันไปเพื่อรองรับเชื้อดื้วัคซีนในอนาคต ซึ่งทีมนักวิจัยได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีวัคซีน mRNA มีจุดเด่นคือสามารถออกแบบวัคซีนรุ่นที่ 2 เพื่อตอบโต้เชื้อดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

แผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ

1. จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน และสถานที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เสื้อสำหรับใส่ป้องกันเวลาผ่าตัด ถุงมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน

สถานที่ให้บริการมีการจัดแบ่งพื้นที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ

2. เดินหน้าพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCOV 19) เพื่อประชาชน

ปัจจุบันแผนการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19 เตรียมทดสอบกับอาสาสมัคร และจะเตรียมการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ควบคู่กันไปเพื่อรองรับเชื้อดื้วัคซีนในอนาคต ซึ่งทีมนักวิจัยได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีวัคซีน mRNA มีจุดเด่นคือสามารถออกแบบวัคซีนรุ่นที่ 2 เพื่อตอบโต้เชื้อดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว