เทิดนางแก้วจักรีวงศ์ธำรงสยาม             ทูนพระนาม “สิริกิติ์” สถิตเสถียร

ทิพย์พระคุณอุ่นขวัญจำนรรจ์จำเนียร             เทียบแสงเทียนสว่างไสวใจแผ่นดิน

เฉลิมพระชนมพรรษาฟ้าร่มเกล้าฯ             พระกิจเนาพสกสุขทั่วทุกถิ่น

สภากาชาดไทยน้อมใจจินต์             ขวัญธานินทร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
(บทร้อยกรอง โดย อาจารย์ชวิน  พงษ์ผจญ)

เทิดนางแก้วจักรีวงศ์ธำรงสยาม

ทูนพระนาม “สิริกิติ์” สถิตเสถียร

ทิพย์พระคุณอุ่นขวัญจำนรรจ์จำเนียร

เทียบแสงเทียนสว่างไสวใจแผ่นดิน

เฉลิมพระชนมพรรษาฟ้าร่มเกล้าฯ

พระกิจเนาพสกสุขทั่วทุกถิ่น

สภากาชาดไทยน้อมใจจินต์

ขวัญธานินทร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
(บทร้อยกรอง โดย อาจารย์ชวิน  พงษ์ผจญ)