โครงการจัดประกวดภาพวาด เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ประจำปี 54