บริการด้านอื่นๆ  
โครงการโภชนาการไอโอดีน เฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา
               สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติร่วมกันที่จะแก้ปัญหาประชาชนที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนภูเขาและถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบต่อปัญหาทางด้านร่างกายและสติปัญญา ผลกระทบที่รุนแรง คือ ร่วงกายจะแคะแกรน สติปัญญาทึบ ช่วยตัวเองไม่ได้ บุคคลที่เป็นโรคนี้ชนิดรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
               ด้วยเล็งเห็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 3 หน่วยงานหลักจึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมบริโภคเกลือสินเธาว์และเกลือทะเลที่มีปริมาณไอโอดีนน้อยมาก
                การดำเนินการของโครงการฯ เริ่มด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม จากการใช้เกลือสินเธาว์ และเกลือทะเลที่มีปริมาณไอโอดีนน้อย หันมาใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเกลือเสริมไอโอดีน จำนวน 3,000 ตัน เพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2539
                นอกจากการรณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมย่อยเพื่อปลุกสำนึกให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดมหกรรมอาหารไทยใส่เกลือเสริมไอโอดีนทุกๆ ปี
และในปี 2542 ได้เริ่มโครงการโภชนาการไอโอดีนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา
โดยได้ดำเนินการผลิตไข่สดเสริมไอโอดีน เพื่อใช้ไข่สดเสริมไอโอดีนเป็นทางเลือกเสริมการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอีกอย่างหนึ่ง
                 จากการดำเนินการที่ผ่านมา ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเกลือเสริมไอโอดีน ด้วยการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารทุกรูปแบบ ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์หันมาให้ความร่วมมือผลิตเกลือเสริมไอโอดีนจำหน่าย ประชาชนนิยมบริโภคไข่สดเสริมไอโอดีนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (ต่างจังหวัดมีประมาณ 40 จังหวัด)
หลักการและเหตุผล
                 จากการศึกษาพบว่าครอบครัวไทยถึง 60 % บริโภคไข่เป็นประจำทุกวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งของสารไอโอดีนในอาหาร คณะกรรมการรณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งประกอบด้วย สภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการเติมสารไอโอดีน ลงในไข่สดได้สำเร็จ ด้วยวิธีการที่ง่าย และประหยัด นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเด็กไทย
                 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการ ประกอบด้วย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและธนาคารออมสิน จึงได้จัดโครงการโภชนาการไอโอดีน เฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหามาตรการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากลโดยประชาชน จะเป็นโรคขาดสารไอโอดีนไม่เกินร้อยละ 5 ของประชากรทั่วประเทศและสามารถควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้มีผลยั่งยืน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปประกอบอาหารที่มีสารไอโอดีนเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นการช่วยสร้างสมอง เสริมปัญญา
วิธีดำเนินการ
1. จัดให้มีการจำหน่ายหรือแจกจ่ายเกลือเสริมไอโอดีนในชนบทห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร
2. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมไอโอดีนในชนบทห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร
3. หารายได้โดยส่งเสริมให้มีการผลิตและจัดจำหน่าย
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าสารไอโอดีน และมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร หรือรับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน
5. ส่งเสริมผู้ผลิตเกลือเสริมไอโอดีน
6. ส่งเสริมผู้ผลิตไข่สดเสริมไอโอดีน
กรุณาติดต่อ>> สำนักงานอาสากาชาดไทย  
สวทช. nectec IBM SCB ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
Inet โครงการท่าจีน

หมายเหตุ : ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ภาระกิจของสภากาชาดไทย
หากท่านต้องการข้อมูล ที่มีการรับรองเป็นทางการ โปรดติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ E-mail : webmaster@redcross.or.th
สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถ.พระรามสี่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

© 2008 สภากาชาดไทย สงวนสิขสิทธิ์