+   สำนักบริหาร
ชื่อหน่วยงาน  สำนักบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2255-4616
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2252-7795
อีเมล์ ------------->>  -
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2251-7853-6
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2252-7976
อีเมล์ -------------->>  relief@mail.redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4015, 0-2255-3065
เบอร์แฟกซ์  ------>>  0-2255-3065
อีเมล์ ------------->>   -
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 8 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานศูนย์วิจัยโรคเอดส์
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4107-9
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2254-7577
อีเมล์ -------------->>  
สถานที่ติดต่อ ---->> 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   ศูนย์ดวงตา
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4039-40
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2252-4902
อีเมล์ -------------->>  eyebank@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4045-6, 1666
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2255-7968
อีเมล์ -------------->>   odc-trcs@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2389-0853-4
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-23954068
อีเมล์ -------------->>  -
สถานที่ติดต่อ ---->> ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
+   มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2254-2200,0-2256-4209,0-2254-4736
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2256-4399
อีเมล์ ------------->>  trcch@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานโภชนาการวังสวนจิตรลดา
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2282-1169 ต่อ 348
เบอร์แฟกซ์  ------>>  -
อีเมล์ ------------->>   -
สถานที่ติดต่อ ---->> สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
+   สำนักงานกลาง
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4032-36
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2255-3727
อีเมล์ -------------->>  cbpr@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 สำนักงานกลาง ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2252-8181-9
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2256-4368
อีเมล์ -------------->>  -
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4427-9
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2251-0385
อีเมล์ ------------->>   volun@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


+   สถานเสาวภา
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2252-0161-4
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2254-0212
อีเมล์ -------------->>  qsmi@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานยุวกาชาด
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2252-5002-3
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2252-5004
อีเมล์ ------------->>   -
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ตึกจิรกิตติ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานอาสากาชาด
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4427-9,
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2251-0385
อีเมล์ ------------->>   volun@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2252-4106-9
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2255-5558,
อีเมล์ ------------->>   blood@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานจัดหารายได้
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4289
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2250-0312
อีเมล์ ------------->>  pr-fund@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานการคลัง
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4065-77
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2250-0120
อีเมล์ -------------->>  cbpr@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   วิทยาลัยพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4091-9
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2256-4090
อีเมล์ -------------->>  nurse@md.chula.ac.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   สำนักงานการเจ้าหน้าที่
ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4053
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2252-7992
อีเมล์ ------------->>  person@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 1873 ตึกจิรกิตติ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-3832-2157-9, 0-3831-1298,0-3831-2890-2
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-3831-1008
อีเมล์ -------------->>   bhanwasa@somdej.or.th
สถานที่ติดต่อ ---->> 290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
+   เหล่ากาชาดจังหวัด
ชื่อหน่วยงาน  เหล่ากาชาดจังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ --->> 0-2256-4043
เบอร์แฟกซ์  ------>> 0-2252-1688
อีเมล์ -------------->>  -
สถานที่ติดต่อ ---->> 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 8 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330