ข่าวรับสมัครงาน

ขยายการรับสมัคร พยาบาล 3-5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 นายช่างไฟฟ้า 1-4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ1-4 พนักงานห้องปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา 23/03/2017
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 วิทยาลัยพยาบาลฯ และตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สำนักงานอาสากาชาด จำนวน 3 อัตรา 23/03/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 23/03/2017
ประกาศขยายการรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 นายช่างโยธา 1-4 นายช่างไฟฟ้า 1-4 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 3 อัตรา 23/03/2017
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย 22/03/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 22/03/2017
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ 22/03/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดรายได้ 22/03/2017
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย 22/03/2017
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาขาดไทย 22/03/2017