ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 25/04/2017
ขยายการรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5, วิศวกร 3-5, นายช่างโยธา1-4, นายช่างเวชภัณฑ์ 1-4 รวม 5 อัตรา 24/04/2017
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา 24/04/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่ง เจ้่าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 24/04/2017
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 21/04/2017
ประกาศรายชื่อผู้สม้ครสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ1-4 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/04/2017
ประกาศรายชื่อผู้สม้ครสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย สำนักงานกลาง 21/04/2017
ประกาศรับสมัครบุคคลภายในสภากาชาดไทยเพื่อสอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 21/04/2017
ประกาศรับสมัคร เภสัชกร 3-6,เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4, พนักงานขับรถ, นักการภารโรง รวม 4 อัตรา และขยายการรรับสม้คร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 21/04/2017
ประกาศรายชื่อผู้สม้ครสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3-5 เหล่ากาชาดภาคจังหวัดภาค 6 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 20/04/2017