ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า ในโครงการฟื้นฟูโรงเรียนหลังประสบอุทกภัย
            นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย...
พุธ, 5 กันยายน, 2012 - 10:03
เพชรบุรี จัดงานชุมนุมยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ครั้งที่ 2
            เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการชุมนุมยุวกาชาด อาสายุวกาชาด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 แบบอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ...
พุธ, 5 กันยายน, 2012 - 09:49
นักศึกษา ม.หอการค้าไทย สนใจงานจิตอาสาของสภากาชาดไทย
            เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 น้องๆ จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการบรรจุยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 400 ชุด ณ...
พุธ, 5 กันยายน, 2012 - 09:16
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 306
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 306                 ...
อังคาร, 4 กันยายน, 2012 - 15:19
ธนาคารไทยพาณิชย์ น้อมเกล้าฯถวายรถรับบริจาคโลหิต
วันที่ 3 กันยายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(...
อังคาร, 4 กันยายน, 2012 - 10:14
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนราชินีบน ประจำปี 2555
          นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่และประดับเข็มยุวกาชาดของสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนราชินีบน ประจำปีการศึกษา 2555...
จันทร์, 3 กันยายน, 2012 - 11:36
MOU เสริมศักยภาพด้านผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัย และปรับปรุงระบบสุขอนามัยโรงเรียน
          พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย และ นางสาวสมสิริ  อนงคณะตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นายจิรศักดิ์...
จันทร์, 3 กันยายน, 2012 - 11:19
วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 (ด้านยุวกาชาด)
          สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางนลิน เรืองบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วิทยากรแกนนำยุวกาชาดคนแรกที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 (ด้านยุวกาชาด)...
จันทร์, 3 กันยายน, 2012 - 10:33
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จ.ตรัง รับรางวัล “บุคคลผู้กระทำความดี ประจำปี 2555”
                สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับนายสถาพร มุ่งเพียรมั่น ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ผู้ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “...
จันทร์, 3 กันยายน, 2012 - 10:21
สภากาชาดไทย จัดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ facebook ให้อาสากาชาดที่สูงอายุ
              สภากาชาดไทย จัดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ facebookให้อาสากาชาดที่สูงอายุ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดอบรมความรู้การพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์ และ facebookให้กับอาสากาชาดผู้สูงอายุ ...
จันทร์, 3 กันยายน, 2012 - 09:53

สวทช.nectecSCBInet