แบรนด์ยังบลัด ชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิต ร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวด กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ปี 2554 และ สื่อโปสเตอร์รณรงค์บริจาคโลหิต ในโครงการ  แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2554  (BRAND’S Young Blood 2011) โดยการสนับสนุนของบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเป็นกิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์จัดหาโลหิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากว่า84 แห่งทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์หาโลหิตในสถาบันของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายโครงการฯ ตั้งเป้าจัดหาโลหิตทั่วประเทศ 8,400,000 ซี.ซี. 

     แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของโลหิตในการรักษาผู้ป่วย จัดทำโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ (BRAND’S Young Blood) เพื่อรณรงค์จัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ   ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดหาโลหิตใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 552,000 ยูนิต/ปี   ส่วนการจัดหาโลหิตทั่วประเทศต้องจัดหาให้ได้ 1,800,000 ยูนิต/ปี จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย  ซึ่งปริมาณการใช้โลหิตนั้นมีเพิ่มขึ้น 8% ทุกปี จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายและภาคีร่วมในการสร้างกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์   เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น     

 

      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้”ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่    และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องจากเยาวชน  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาในการบริจาคโลหิตได้ยาวนาน หากได้เริ่มบริจาคโลหิตและบริจาคอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ และมีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ตลอดจน เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนได้ร่วมทำความดี  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  วันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยตั้งเป้าหมายได้รับโลหิตบริจาคจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 84 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 50,000 ยูนิต หรือไม่ต่ำกว่า 8,400,000 ซี.ซี.    

      สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการฯ นอกจากจัดให้มีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตแล้ว ได้จัดให้มีการประกวด “กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ปี 2554”  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาดำเนินการเป็นกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ รวมถึง social mediaและอื่นๆ เพื่อรณรงค์หาโลหิตบริจาคในสถาบัน และ การประกวด  “สื่อโปสเตอร์รณรงค์การบริจาคโลหิต”  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการนำแนวความคิดสร้างสรรค์สื่อบนแผ่นโปสเตอร์ เพื่อเชิญชวนรณรงค์ให้บริจาคโลหิตทั้งในสถาบันตนเอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ชิงทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์แบรนด์รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท  

        เปิดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ -10 สิงหาคม 2554  และ การประกวดสื่อโปสเตอร์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ -15 กันยายน 2554  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวด ได้ที่ www.redcross.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753 

Attachmentขนาด
Detail about public relations strategy.pdf158.07 KB
Detail about design poster competition.pdf166.84 KB
Logo Brand's Young Blood.jpg35.85 KB
logo NBC.jpg9.83 KB
Application for public relations strategy.doc564.5 KB
Application for the poster.doc562.5 KB

สวทช.SCBInet