สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324

วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2560) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกว่องวานิช ชั้น 8 ห้อง Surgical day care chemotherapy ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทอดพระเนตร เครื่อง CT Mammogram

 

         ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนียบัตรแด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิต ผู้เสี่ยงอันตรายช่วยเหลือผู้อื่นให้  รอดพ้นจากการเสียชีวิต ผู้บริจาคโลหิต ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลือกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนอื่นๆ และทายาทผู้บริจาคดวงตา

 

 

  

 

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒฺโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล อาทิ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อสร้างสะพานเรียนรู้ป่าชายเลนและหิ่งห้อย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน เพื่อกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ เพื่อสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารเพื่อการพัฒนาบริการ บุคลากร และงานวิจัย ฝ่ายอายุรศาสตร์ เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ เพื่อโครงการมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเพื่อเงินฝากกองทุนส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น และพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” ฝังเพชร  แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 24 ราย

  

หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324 ตามระเบียบวาระ อาทิ

·       รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย

·       รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย

·       รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย

·       รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

·       รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

·       รายงานความก้าวหน้า เรื่อง “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย”

  

สวทช.SCBInet